На данък върху корпоративното подоходно облагане подлежат доходите на български предприятия от всички източници както и доходите от източници в България на чуждестранни предприятия, ако те осъществяват дейност в страната чрез постоянно представителство.

Със Закона за корпоративното подоходно облагане се урежда облагането на печалбата и доходите на местни и чуждестранни юридически лица, както и на местни и чуждестранни дружества, които не са юридически лица и осъществяват стопанска дейност в страната. Печалбата и доходите на местни юридически лица се смятат, че са от източник в страната. Печалбата и доходите от инвестирани капитали на територията на България са от източник в страната без оглед на произхода на капитала. България е страна по много двустранни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. Когато има такава спогодба, се прилагат нейните разпоредби, а не Закона за корпоративното подоходно облагане.

Определяне размера на облагаемата печалба

Облагаемата печалба се определя от годишната счетоводна печалба, която се определя като разлика между приходите и разходите съгласно разпоредбите на Закона за Счетоводството.  Счетоводните разпоредби в България са съгласувани с Международните Счетоводни Стандарти.  За целите на данъчното облагане не се прави разлика между обикновен доход и доход от капитал.

Печалбата, посочена във финансовите отчети, след това се преобразува за данъчни цели.  Размера на облагаемата печалба се определя като финансов резултат преди данъчното преобразуване, независимо дали е положителна или отрицателна величина.  Преобразуването става по следния начин:

Увеличения:

Намаления: Финансовият резултат се намалява с даренията само ако те не са направени в полза на собственика на компанията или хора, които упражняват контрол.

Пример за определяне на облагаемата печалба според действащото законодателство:
 

#
Лева
Лева
Финансов резултат:
-
10,000
Увеличения:
-
-
Положителна разлика между счетоводната амортизация и данъчната амортизация
120
-
Глоби, наказателни лихви
50 
-
Представителни разходи над законово установените норми
300
-
Разходи без документи
250 
-
Разходи за командировки над законово установените норми
150
-
Общо увеличения:
-
890
Намаления:
-
-
Отрицателна разлика между счетоводната амортизация и данъчната амортизация
(60) 
-
Доходи от дивиденти
(600)
-
Загуба пренесена в бъдещи отчетни периоди
(150)
-
Общо намаления:
-
(810)
Облагаема печалба:
-
10,080
Данък за общините – 10%
-
1,008 
Корпоративен данък – 20%
-
1,814.4 
Нетна печалба:
-
7,177.6


Размер на данъка по този закон:

 
Облагаема печалба
Данъчна ставка (%)
Печалба под 50,000 лева
20
Печалба над 50,000 лева
30

Данъчно задължените лица правят месечни авансови вноски за данък върху печалбата и данък за общините, на основата на една трета от облагаемата печалба за първото тримесечие на 1997г.  Новообразуваните през годината данъчно задължени лица правят тримесечни авансови вноски на база на облагаемата си печалба за съответния период на текущата година с натрупване, считано от датата на регистрацията им.

Данъчно задължените лица, които правят тримесечни авансови вноски, ги изплащат до 15-то число на месеца, следващ тримесечието, като за четвърто тримесечие не се прави авансова вноска.

Амортизации

При определяне на печалбата за данъчни цели се определят разходи за амортизации. Амортизируемите активи се разпределят в няколко категории:

Амортизационните норми са следните:
 
#
Категория активи
Годишни амортизационни норми (%)
I масивни сгради, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии
4
II машини, производствено оборудване, апаратура и компютри
20
III транспортни средства без автомобили, покритие на пътища и самолетни писти
8
IV всички останали амортизируеми активи
15

Когато някой актив не попада в посочените категории се прилагат ставките, използвани за счетоводни цели.

Разходи за амортизации не се отчитат за земи, гори и културни паметници.

Загуби

Загубите могат да се пренасят в следващи отчетни периоди, но не повече от пет последователни години.  За всяка година може да се пренася само една пета от печалбата.  Ако в дружеството е с държавно или общинско участие, за това се изисква разрешение от министъра на финансите.

Данъци за социално осигуряване

Компании с български работници плащат следните социално осигуровки на база на общите разходи:

За не-местни лица ставката е 22%.

Доходи от чуждестранни източници

Доходите на български дружества от източници извън страната не се облагат, ако преди това са били вече обложени.

Групи компании

В момента в България няма специални разпоредби относно облагането на  групи компании.  Съществуват общи разпоредби, забраняващи прикрити сделки и сделки между свързани лица, извършени с цел избягване на данъци.

Данъчни декларации

Всички компании, включително и клонове, са длъжни да подадат годишна данъчна декларация с приложен баланс и отчет за приходите и разходите.  Декларацията трябва да се подаде не по-късно от 31 март на следващата година.  Данъчните служби са длъжни да разгледат декларацията до един месец след подаването и.

Компаниите трябва също така да правят авансови вноски на всеки четири месеца.  Месечни авансови вноски се правят когато облагаемата печалба от миналата година надвишава определена граница.

 

Юнайтед Консултинг, юли 1998.  Текстът е верен дотолкова, доколкото обобщава максимума познания, които имаме в този момент.  Той е написан като общо помагало, така че препоръчваме допитване до професионалисти преди да се предприеме някакво действие.