Обекти на интелектуална собственост са изобретенията, полезните модели, произведенията на науката, изкуството, литературата, търговските марки, марките за услуги и промишлените образци.  С оглед спецификата на отделните обекти различна е и защитата, която предвижда законодателството.

Закрилата на изобретенията и полезните модели се предоставя с патент.  Патентът удостоверява наличието на патентноспособно изобретение, приоритета, авторството и изключителното право на патентопритежателя върху изобретението.  За да бъде защитено едно изобретение с патент то трябва да е ново, да има изобретателско равнище и да е промишлено приложимо, като законът определя точното съдържание на тези понятия.  Компетентен орган в производството за издаване на патенти е Патентното ведомство – национален държавен орган, със седалище в гр. София. Срокът на действие на патента за изобретение е двадесет години от датата на подаване на заявката, а за полезен модел – десет години.  Изключителното право върху изобретението включва правото на използване на изобретението, правото да се забрани използването от трети лица без съгласието на патентопритежателя и правото на разпореждане с патента.  Патентовано изобретение може да се предложи публично за използване / т.нар. лицензионна готовност/, може да бъде предмет на лицензионен договор или обект на принудителна лицензия, при определени от закона условия. Патентът прекратява действието си при изтичане на срока, за който е издаден, отказ на патентопритежателя или неплащане на такси за поддържането му в сила.

Друга група обекти на интелектуална собственост са произведенията на литературата, изкуството и науката.  Със създаването им, за автора възниква авторско право върху тях.  Авторското право се изразява в изключителното право на автора да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица, да реши дали създаденото от него произведение да бъде разгласено и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това и т.н.  Произведението, върху което има авторско право може да бъде използвано със съгласието на автора, като според вида използване могат да се сключват договори за използване, издателски договори, договори за публично представяне и изпълнение и др.  Авторското право се закриля докато авторът е жив и петдесет години след неговата смърт.  След смъртта на автора, авторското право преминава върху неговите наследници до изтичане на срока на времетраенето му, след което произведенията могат да бъдат използвани свободно. При нарушаване на авторското право могат да се предявяват искове за обезщетение, за преустановяване на нарушението и др., като е предвидена и наказателноправна защита.

Търговските марки, марките за услуги и промишлените образци като обекти на интелектуална собственост се регистрират в специален регистър в Патентното ведомство като за всяка регистрация се издава съответно свидетелство.  Предвидени са специални правила, когато  заявителите за регистрация са от страни-членки на Съюза за закрила на индустриалната собственост, като те могат да подават искания за регистрация само чрез местен представител по индустриална собственост.  С регистрирането на търговската марка, марката за услуги или промишления образец се признава правото на изключителното им използване.  Това право се дава за срок от десет години, като срокът може да се удължава за периоди от по десет години. Марката може да се прехвърля при преминаване на едно предприятие към друго или при сливане на предприятия.  Марката може да се прехвърля и въз основа на договор за лицензия.  Правата върху промишлените образци могат да бъдат отстъпвани възмездно или безвъзмездно за използване от други предприятия.  Предвидена е и възможност за даване на принудителна лицензия.  Основанията за  заличаване на регистрацията са предвидени изрично и изчерпателно от закона.
 

Юнайтед Консултинг, юли 1998.  Текстът е верен дотолкова, доколкото обобщава максимума познания, които имаме в този момент.  Той е написан като общо помагало, така че препоръчваме допитване до професионалисти преди да се предприеме някакво действие.