Концесията според българското законодателство може да се изразява в :

Процедурата за предоставяне на концесия има няколко етапа : Концесията се предоставя за срок до 35 години от влизането в сила на концесионния договор. Този срок може да бъде продължен, но общият срок не може да бъде по-дълъг от 50 години.

Законът определя обектите и дейностите, за които могат да се дават концесии . Решението за предоставяне на концесия се приема от Министерския съвет, по предложение на министър-председателя или на съответен министър. Решението се обнародва в Държавен вестник.

Определянето на концесионера става чрез конкурс или търг или, в определени със закон случаи, без търг или конкурс. Конкурсът може да бъде присъствен или неприсъствен. Търгът може да се извършва с тайно или с явно наддаване. В конкурса или търга могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица.

Министър-председателят назначава комисия за провеждането на търга или конкурса. За да се участва в тях трябва да се подаде писмено заявление с точно определено от закона съдържание. При провеждане на търг е необходимо и представяне на комплексен план за осъществяване на свързаната с концесията дейност.

След провеждането на търга или конкурса, Комисията представя на Министерския съвет доклад за резултатите. Въз основа на него Министерският съвет приема решение за определяне на спечелилия кандидат, след което се сключва договор за концесия между концесионера и държавата.

Държавата запазва всички свои права върху обекта на концесията, освен изрично учредените или отстъпените с договора за концесия.

Концесията се прекратява с прекратяването на договора за концесия, като законът изрично посочва основанията за това.

Съществуват специфични правила за предоставяне на концесии върху обекти, които са собственост на общините.
 

Юнайтед Консултинг, юли 1998.  Текстът е верен дотолкова, доколкото обобщава максимума познания, които имаме в този момент.  Той е написан като общо помагало, така че препоръчваме допитване до професионалисти преди да се предприеме някакво действие.