В България застраховането се регламентира от Закон за застраховането, който е в сила от 1996г. и има някои последващи изменения. Законът урежда правното положение на застрахователите, държавния надзор върху застраховането и задължителното застраховане.

Застраховател може да бъде акционерно дружество, взаимозастрахователна кооперация или чуждестранен застраховател чрез клон в България. Акционерното дружество за застраховане се учредява, извършва дейността си и се прекратява по реда на Търговския закон. Минималният размер на капитала на застрахователно акционерно дружество и на депозита на клон на чуждестранен застраховател е:

Акциите на акционерно дружество за застраховане могат да бъдат само поименни. Акционер не може да бъде физическо или юридическо лице, упражняващо охранителна или сходна на нея дейност.  Застраховател може да открива клонове в отделно населено място.

Застрахователна дейност може да се осъществява и чрез взаимозастрахователна кооперация, която се регистрира по Закона за кооперациите. Кооперацията се учредява най-малко от 500 физически лица. Член-кооператор не може да бъде лице, упражняващо охранителна или сходна на нея дейност.

Към Министерски съвет се създава Национален съвет по застраховане, който заедно с дирекция за застрахователен надзор упражнява държавния застрахователен надзор. Националният съвет по застраховане се състои от 7 членове и негов председател  е министърът на финансите.  Дирекцията за застрахователен надзор се създава към Министерство на финансите и се ръководи от директор, който се назначава и освобождава от министър-председателя по предложение на Националния съвет по застраховане.  Дирекцията упражнява контрол за законосъобразност върху дейността на застрахователите.

За извършване на застрахователна дейност и вписване в търговския регистър е необходимо разрешение от Националния съвет по застраховане.  Националният съвет по застраховане се произнася в двумесечен срок от внасяне на предложението от Дирекцията за застрахователен надзор.  В случай на отказ, ново искане за разрешение може да се подава не по-рано от 6 месеца от датата на отказа.Отказът да се даде разрешение не подлежи на обжалване.  Издаденото разрешение може да бъде отнето при определени условия, предвидени в закона.  Решението за отнемане на разрешението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Чуждестранен застраховател може да извършва застрахователна дейност   в
страната с разрешение на Националния съвет по застраховането.  Това може да стане само чрез клон, чието седалище е в страната.

Застраховането по принцип е доброволно.  В закона за застраховането са предвидени случаи на задължително застраховане.  Задължителни застраховки са:

Договорите за задължителна застраховка се сключват до края на предходната година за едногодишен срок.
 

Юнайтед Консултинг, юли 1998.  Текстът е верен дотолкова, доколкото обобщава максимума познания, които имаме в този момент.  Той е написан като общо помагало, така че препоръчваме допитване до професионалисти преди да се предприеме някакво действие.