Основният нормативен акт, който урежда режима на търговските банки в България е Закон за Банките от 1997 г.  Като нормативна база се използват също и Закон за Българска народна банка, наредби на Българска народна банка, Търговски Закон, Закон за Държавната Банка за Инвестиции и Развитие,  уставите на търговските банки, като последните не трябва да противоречат на законовите разпоредби.

Правна характеристика на банките

Банка може да бъде само акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск.  В Закона за Банките са посочени търговските сделки, които банките могат да извършват.  Те нямат право да извършват сделки, извън посочените в закона.

За осъществяване на банкова дейност е необходимо разрешение (лицензия) от Българската народна банка.  Банковата лицензия се издава от управителния съвет на БНБ.  Чуждестранни банки могат да откриват свои клонове в България, за което трябва да имат разрешение (лицензия) от БНБ  да осъществяват дейност в страната.  Централната банка осъществява надзор на консолидирана основа спрямо банки, банкови групи и финансови холдинги.

Учредяване

Банките се учредяват като акционерно дружество и доколкото те действат като търговци за тях се прилага Търговския Закон.  Банките могат да откриват повече от един клон в отделно населено място.

Необходимите изисквания за издаване на банкова лицензия са следните:

Относно клонове на чуждестранни банки в страната, лицензия се издава само ако компетентният орган за банков надзор по седалището на чуждестранната банка упражнява върху нея надзор на консолидирана основа.  Също така лицензия се издава само на реномирани банки не световния финансов пазар или на банки, получили гаранция (референции) от тях.

Централната банка отказва издаването на лицензия когато прецени, че някое от изискванията не е налице.  Отказът е административен акт, който не подлежи на обжалване.  След период от шест месеца може отново да се отправи искане.

Лицензията може да бъде пълна, частична или под условие.

Управление

Банката се управлява и представлява съвместно най-малко от две лица, които имат постоянно местожителство в страната.  Те могат да упълномощават трети лица да извършват отделни действия, но не и да възлагат цялостното управление и представителство на банката.

Членовете на управителен или контролен орган трябва да отговарят на посочените в Закона за Банките изисквания.

Кредитни ограничения

Банките не могат да предоставят кредит в размер над 10% от собствения капитал без предварително решение на управителния съвет.  Когато размерът на кредита е над 15% от собствения капитал – решението трябва да е взето с единодушие.  Банките не могат да отпускат кредити в размер надвишаващ 25% от собствения им капитал, освен ако сделката не е обезпечена със залог на злато или депозит в конвертируема валута или в лева или е гарантирана от държавата.

Банкова тайна

Служителите на банката и всички лица, работещи за банката, не могат да разгласяват, освен ако са упълномощени, или да се облагодетелстват от факти и обстоятелства, станали им известни при изпълнението на служебните и професионалните си задължения.

Надзор върху банковата дейност

Всяка банка създава специализирана служба за вътрешен контрол.  Освен вътрешния контрол Централната банка упражнява надзор върху дейността на банките и клоновете на чуждестранни банки в страната.  Тя има право да изисква от тях да предоставят всички необходими документи и информация за дейността им, и да извършва проверки.

Годишният счетоводен отчет на всяка банка се проверява и заверява от специализирано одиторско предприятие със седалище в страната, включено в списък, утвърден от Централната банка.
 

Юнайтед Консултинг, юли 1998.  Текстът е верен дотолкова, доколкото обобщава максимума познания, които имаме в този момент.  Той е написан като общо помагало, така че препоръчваме допитване до професионалисти преди да се предприеме някакво действие.