Според българското законодателство приватизацията е процес на раздържавяване, който се изразява в разпределяне на имуществото на държавните предприятия в акции и дялове и прехвърляне правото на собственост върху тези акции и дялове на физически и юридически лица с под 50 % държавно или общинско участие.

Усилията на настоящето правителство са насочени към бърза и ефективна приватизация на държавните предприятия в частни.  Още повече, процеса на приватизация е една от главните цели на правителството за периода до края на века.

Законът за преобразуването и приватизацията на държавни и общински предприятия  регулира принципите и процедурата, по която се извършва раздържавяването в България. Той регламентира методите и различните форми, под които местни и чуждестранни лица могат да  участват в приватизацията.  На базата на този закон правителството приема всяка година приватизационна програма, която включва приоритетните обекти и срокове за тяхната приватизация.  Чуждестранните  инвеститори могат да участват в приватизацията директно (като чуждестранно лице), чрез свой клон в страната или чрез местно лице. Плащането по приватизационните сделки може да бъде извършвано в местна или чуждестранна валута.

С оглед процедурата и компетентните органи, в ход са няколко различни форми на приватизация. “ Масовата приватизация” е приватизация чрез инвестиционни бонове / безналични платежни средства/. Право да придобиват инвестиционни бонове имат само български граждани, навършили пълнолетие. Участието в тази форма на приватизация може да бъде пряко или опосредено. Прякото участие се изразява в закупуване срещу инвестиционни бонове на акции от държавни предприятия, а опосреденото - във внасяне на инвестиционните бонове в капитала на приватизационен фонд, който от своя страна закупува акции от държавни предприятия. Приватизационните фондове действат под формата на холдинги.

Друга форма на приватизация е “ Касовата приватизация”.В зависимост от балансовата стойност на дълготрайните активи на предприятието, тя се осъществява от Агенция за приватизация или от съответното отраслово министерство. Процедурата започва с решение на съответния компетентен орган за приватизация на предприятието. С това решение се определя методът на приватизация / търг, конкурс или преговори с потенциални купувачи/, срокът и условията, на които трябва да отговарят офертите. След приемане на офертите се извършва класиране и се определя потенциален купувач, след което с него се сключва приватизационен договор. Изпълнението на поетите с този договор задължения се контролира в продължение на определен период от време след сключването на договора. В “ касовата приватизация” могат да участват при равни условия всички физически и юридически лица, включително и чуждестранни.

Поради някои специфики на “ касовата приватизация” тя има определени разновидности.  “ Пулова приватизация” е разновидност на “ касовата приватизация”, при която предприятията, подлежащи на приватизиране се разпределят в групи / пулове/ според отрасъла на промишлеността, към който се числят. Компетентният приватизиращ орган упълномощава приватизационен агент, който да подготви приватизационната сделка. Определянето на приватизационен агент става чрез конкурс. С избрания приватизационен агент се сключва договор, в който се определят задълженията му по подготвяне на приватизационната сделка, срокът, в който те трябва да бъдат изпълнени и съответно възнаграждението, което ще получи приватизационният агент.

Друга форма на “ касова приватизация” е “ Целевата приватизация”. Това е приватизацията на определени от Министерския съвет предприятия, средствата, от която се разпределят по специален ред, за определени цели – напр. за покриване на държавния дълг.  При този вид приватизация не се допускат облекчените условия но разсроченото плащане.

 

Юнайтед Консултинг, юли 1998.  Текстът е верен дотолкова, доколкото обобщава максимума познания, които имаме в този момент.  Той е написан като общо помагало, така че препоръчваме допитване до професионалисти преди да се предприеме някакво действие.