През 1993 година в България бяха отменени общите данъчни облекчения.  Все пак съществуват ограничени данъчни преференции. Бяха подписани споразумения за
защита на международните инвестиции с много страни.

Условията и процедурите за чуждестранни инвестиции в България също и тяхната защита са установени в Закона за чуждестранни инвестиции, който влезе в сила в края на 1997 г.  Специално държавно ведомство координира дейността на държавните органи, отговарящи за чуждестранните инвестиции и тяхното насърчаване.

Чуждестранните граждани могат да откриват клонове в България, чрез които да извършват търговска дейност. Чуждестранните лица могат да участват в смесени дружества, регистрирани в България; размерът на чуждестранното участие е неограничен.  Дружествата с чуждестранно участие имат равни права с дружествата без чуждестранно участие.

Когато чуждестранно лице, което е съдружник или акционер, прави не парични вноски в дружеството под формата на машини, технологично оборудване и съоръжения, включително плавателни, въздухоплавателни, железопътни и моторни превозни средства,  вносът им  се освобождава от ДДС, мита и такси.  Направената вноска трябва да не е по-малка от левовата равностойност на USD100,000.

Когато дружество е регистрирано с цел реализиране на приоритетен инвестиционен проект, данъкът върху печалбата ще бъде намален с 50% за период от десет последователни години.  За приоритетни инвестиционни проекти се считат:

Юнайтед Консултинг, юли 1998.  Текстът е верен дотолкова, доколкото обобщава максимума познания, които имаме в този момент.  Той е написан като общо помагало, така че препоръчваме допитване до професионалисти преди да се предприеме някакво действие.