Въведение

Законът има за цел да установи производство за реструктуриране на неплатежоспособни предприятия или да ги ликвидира, за да удовлетвори справедливо кредиторите.  Във всеки случай прилагането на закона трябва да е в интерес на всички заинтересовани  страни – кредиторите, длъжникът и неговите служители.

Обхват на приложение на закона

а. Предметен

Производство по несъстоятелност се открива за търговци в несъстоятелност.  Един търговец е неплатежоспособен когато не може да изплаща изискуем търговски дълг.  Дългът е търговски когато произтича от видовете търговски сделки, определени в Търговския Закон.  Съществуването и размера на дълга трябва да са безспорни.  Не е препоръчително кредиторът да е търговец.

Неплатежоспособността се предполага в три случая:

“Свръхзадлъжнялост” е налице когато активите на компанията не са достатъчни, за да покрият текущите задължения.

б. Личен

Процедурите по реорганизация или ликвидация на предприятие, определени в закона, се прилагат само за търговци.  Неплатежоспособността на лица, които не се занимават със стопанска дейност не е в обхвата на приложение на закона.

в. Териториален

По принцип, законът се прилага от български съдилища и само на територията на България.

Кредитори

Право да търсят удовлетворение имат всички кредитори, чиито вземания са възникнали преди деня, в който съдът е обявил длъжникa в несъстоятелност.  Някои вземания са второстепенни и се разглеждат едва след като всички други вземания се удовлетворят изцяло.  Еднакво се третират местни и чуждестранни кредитори.

Съд

Законът не предвижда създаването на отделни Съдилища по Несъстоятелност и подобни случаи се разглеждат от Окръжния Съд.  Имайки предвид сложната материя на делата по несъстоятелност и необходимите умения, от всеки съд се очаква да назначи съдии, които да се занимават само с несъстоятелност.

Започване на производството

Законът различава доброволна и недоброволна несъстоятелност.

а. Доброволна несъстоятелност

Несъстоятелността е доброволна когато длъжникът е подал молба до съда.  Той е длъжен да подаде молба до 15 дни след изпадане в неплатежоспособност.

б. Недоброволна несъстоятелност

Кредитор по търговска сделка, който е подал молба срещу длъжника си, трябва да покаже, че длъжникът е неплатежоспособен, т.е. не е в състояние да плати изискуемо и безспорно задължение.  За целта кредиторът трябва да предостави на съда всички доказателства за неплатежоспособността на длъжника.

Синдик

Синдикът може да е физическо или юридическо лице, избрано от кредиторите и назначено от съда.  За да се избегнат конфликти на интереси, законът налага специални изисквания за синдиците.

Всички действия трябва да бъдат извършвани на добра воля и лично – делегиране на правата на трети лица изисква одобрение на съда.  В края на производството синдикът предоставя доклад, който се разглежда от съда и длъжника.

Маса на несъстоятелност

Масата на несъстоятелността включва всички активи на длъжника към деня на откриване на производството по несъстоятелност, както и активи, придобити след това.

Ако длъжникът е физическо лице или съдружник, в масата на несъстоятелността се включва и неговото имущество в режим на съпружеска имуществена общност.

До вземане на крайното решение за обявяване на длъжника в несъстоятелност, масата на несъстоятелността може да се използва, за управление на дейността.  Дейността, обаче, е силно ограничена.

Предявяване и одобрение на вземанията

До един месец от обнародване на съобщението за откриване на производството по несъстоятелност кредиторите трябва да предявят писмено своите вземания пред съда по несъстоятелността.  Кредиторът посочва основанието и размера на вземането, привилегиите и обезпеченията, съдебен адрес по седалището на съда и представя писмени доказателства.

Реорганизация на дейността

Вместо ликвидация на предприятието, законът дава възможност да се предложи план за оздравяване.  За справедливо удовлетворяване на кредиторите без да се стига до ликвидация, той може да предвижда разсрочване на плащанията, частично или цялостно опрощаване на вземанията, реорганизация на предприятието или извършването на други действия и сделки.

Ликвидация

Имуществото, включено в масата на несъстоятелността, се продава, за да се задоволят всички вземания.  За да се избегнат спекулации, тези продажби са обект на много изисквания.

Извънсъдебно споразумение

Във всяко положение на производството по несъстоятелност може да се сключи договор за уреждане на плащането на паричните задължения между длъжника и всички кредитори с приети вземания.  Със сключването на договора производството по несъстоятелност се прекратява.

Прекратяване на производството по несъстоятелност

Производството по несъстоятелност се прекратява когато всички вземания са погасени или производството по ликвидация е изчерпано.  Правата на синдика се отнемат и на длъжника се опрощават всички непредявени в процеса на производството вземания.

Признаване на чуждестранно съдебно решение

Правата на синдик, назначен от чуждестранен съд, се признават доколкото те не противоречат на правилата на обществения ред в България.

Български съд признава решение на чуждестранен съд за обявяване на длъжник в несъстоятелност, ако длъжникът има седалище в неговата юрисдикция.
 

Юнайтед Консултинг, юли 1998.  Текстът е верен дотолкова, доколкото обобщава максимума познания, които имаме в този момент.  Той е написан като общо помагало, така че препоръчваме допитване до професионалисти преди да се предприеме някакво действие.