От 1 януари 1998г. са в сила последните изменения на Закона за данъка върху добавената стойност. Този закон урежда данъчното облагане на сделките със стоки и услуги. В закона са предвидени две групи сделки – облагаеми и необлагаеми. Необлагаеми са сделките за износ и освободените сделки.

Всяко лице с облагаем оборот за 12 месеца, надвишил 75 хил. лв., е длъжно в 14-дневен срок да се регистрира по този закон. Може да се регистрира  и лице, чийто облагаем оборот е до 75 хил. лв., ако за последните 12 месеца преди текущия е извършило сделки за износ, които не са освободени на стойност повече от 50 хил. лв.

Размерът на данъка върху добавената стойност е 22%. Не се начислява данък при извършване на освободена сделка, сделка за износ, както и при извършването на сделки с място на изпълнение извън територията на страната. Например, когато чуждестранно лице ползва услуга за извършване на рекламна дейност в България, той не подлежи на облагане с данък върху добавена стойност, в случай, че няма клон или търговско представителство регистрирано в страната, тъй като не е местно лице и мястото на изпълнение на сделката е извън страната.

Когато лицето, на което е начислен данък върху добавената стойност е регистрирано по този закон, съществува възможност за ползване на данъчен кредит при условия, предвидени в закона.

Акцизи

Стоките и услугите от местно производство и от внос, предмет на сделки на територията на страната, посочени в Тарифата за акцизите към Закона за акцизите, се облагат с акциз.  Същите стоки и услуги се облагат и с ДДС.  Законът за акцизите изисква регистрация на лицето, което извършва сделки или оказва услуги.

Мита и такси

Българските мита се определят от Митническата тарифа, която се придържа към разпоредбите на Световната Търговска Организация.  Тарифата разделя страните на три категории и тарифните ставки варират според това разделение.  България подписа споразумения с ЕО и Европейската асоциация за свободна търговия, намаляващи митата върху голям брой стоки.

Оформянето на режим внос придава на чуждестранните стоки митнически статут на местни стоки. Ако в периода между декларирането на стоките и вдигането им се
намалят митата или таксите, деклараторът има право да се ползва от по-благоприятния режим.

Режимът на временен внос разрешава ползването на стоките на територията на страната с пълно или частично освобождаване от вносни митни сборове, при условие, че те бъдат реекспортирани без съществени изменения.

Местните стоки, предназначени за изнасяне, се поставят под режим износ.
Декларацията за износ се представя в митническото учреждение, в района на което се подготвят експедицията и товаренето на стоки за износ.  Режимът на временен износ разрешава местните стоки да се изнасят временно извън митническата територия на България при условие да бъдат внесени отново без да претърпяват съществени изменения.

Общински данъци

Действащото законодателство предвижда и данъци и такси, които постъпват в бюджета на общините. Това са данъка върху недвижимите имоти, върху наследствата, даренията, превозните средства и при възмездно придобиване на имущество.

Данък при източника

Данък при източника в размер на 15% се налага върху дивиденти, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, такси за технически услуги и наеми, плащани от източници в България на чуждестранни лица.  Спомената по-горе ставка може да бъде намалена при спазване на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане.

Таксите за технически услуги, свързани с изпълнението на завършени проекти, технологични, научни изследвания или търговско оборудване, са освободени от този данък

 

Юнайтед Консултинг, юли 1998.  Текстът е верен дотолкова, доколкото обобщава максимума познания, които имаме в този момент.  Той е написан като общо помагало, така че препоръчваме допитване до професионалисти преди да се предприеме някакво действие.