Обхват

Доходите на местните и чуждестранни физически лица се облагат по реда на Закона за облагане доходите на физическите лица. По реда на този закон подлежат на облагане доходите, произхождащи от:

Българските граждани се облагат за доходите си от всички източници (в страната и извън нея).  Чуждестранните лица се облагат за доходите си от източници в България.

Данъчни ставки

Данъкът за доходите, реализирани от трудови правоотношения се удържа от работодателя и се заплаща месечно съгласно следната таблица:
 
Месечен доход Данък
дo 60 лв. Необлагаеми
от 60 до 80 лв. 20% за горницата над 60 лв.
от 80 до 320 лв. 4 лв. + 26% за горницата над 80 лв.
от 320 до 1,280 лв. 66,4 лв. + 32%  за горницата над 320 лв.
над 1,280 лв. 373.6 лв. + 40% за горницата над 1,280 лв.

Сумата на данъка за данъчната година се определя върху данъчната основа съгласно следната таблица:
 
Годишен  доход Данък
до 720 BGL Необлагаеми
от 720 до 960 лв. 20% за горницата над 720 лв.
от 960 до 3,840 лв. 48 лв. + 26%  за горницата над 960 лв.
от 3,840 до 15,360 лв. 796.4 лв. + 32% за горницата над 3,840 лв.
над 15,360 лв. 4,483.2 лв. + 40% за горницата над 15,360 лв.

От определения данък по тази таблица се приспада  данъкът, удържан от доходите, получени от трудово правоотношение и авансово внесения данък през годината. Данъчно задължените лица подават годишна данъчна декларация до 15 април на следващата година.

Не подлежат на облагане доходи, които са изброени в закона, най-важните от които са следните:

Данъчно задължените лица трябва да подадат данъчна декларация за доходите си до 15 февруари на следващата година, въпреки че по принцип има удължаване на срока до 15 април.

Социално осигуряване

Вноските за социално осигуряване се правят от работодателя и не се включват в брутното месечно възнаграждение на работника.

Работодателите плащат за тяхна сметка следните данъци за социално осигуряване:

Намаляване и освобождаване от данък

Освободени от данък са пенсии, стипендии, детски надбавки, възнаграждения на дипломанти в чужбина, лихвите по депозити в банки, печалби от лотарии и компенсации по застрахователни договори.

Доходи, произтичащи от сделки с капитал

В момента не се прави разлика между доходи, произтичащи от сделки с капитал и обикновени доходи.  Съгласно новия проекто-закон такава разлика между различните видове доходи ще бъде отчитана.

Данъчни декларации

Лицата, които са в трудови отношения, не подават данъчни декларации за доходите си.  Работодателите са задължени да удържат данъка от техните заплати.

Доходът от не-трудови отношения се облага годишно и за него се изисква подаване на данъчна декларация, на база на която данъчните служби издават уведомително писмо, което потвърждава размера на дължимия данък.  Плащането трябва да се извърши до 30 дни.

 

Юнайтед Консултинг, юли 1998.  Текстът е верен дотолкова, доколкото обобщава максимума познания, които имаме в този момент.  Той е написан като общо помагало, така че препоръчваме допитване до професионалисти преди да се предприеме някакво действие.