Видовете търговци са:

4 Едноличен търговец (ЕТ);

4 Събирателно дружество (СД);

4 Командитно дружество (КД);

4 Дружество с ограничена отговорност (ООД);

4 Акционерно дружество (АД);

4 Командитно дружество с акции (КД с акции);

4 Клон;

4 Търговско представителство;

4 Кооперация (Закон за кооперациите).

Търговците се регистрират в съда въз основа на информация, предоставена от съдружниците. Тази информация, вписана в Търговския регистър към Окръжния съд, е публична.

Едноличен търговец
Физическо лице, което извършва редовно стопанска дейност, трябва да бъде регистрирано в съответния Окръжен съд.

Едноличният търговец:
Не е задължен да има начален капитал, за да получи съдебна регистрация;
Носи неограничена отговорност за дълговете си;
Се облага с данък върху доходите си;
Трябва да води отчетност, обикновено използвайки метода на едностранно записване.

Събирателно дружество
Две или повече лица могат съвместно да извършват стопанска дейност, като имат равни права в управлението на дейността и са неограничено отговорни за дълговете на дружеството. Събирателното дружество:
Се учредява чрез споразумение между бъдещите съдружници;
Се вписва в Търговския регистър към Окръжния съд;
Спрямо него няма изисквания за минимална капитализация;
Е юридическо лице отделено от съдружниците. Въпреки това, всички съдружници носят неограничена отговорност за дълговете на дружеството;
Се облага с корпоративни данъци, а след това съдружниците се облагат с данък върху доходите си от съответната им част от печалбата.

Командитно дружество
То се различава от събирателното дружество по това, че някои от съдружниците носят ограничена отговорност за дълговете на дружеството и, съответно, имат ограничени права в управлението му.


Дружество с ограничена отговорност
Дружеството с ограничена отговорност е най-предпочитаната от чуждестранните инвеститори в България структура. То има следните предимства:
Ниски изисквания за капитализация – BGL 5,000 (прибл. USD 2,777); Членовете притежават “дялове” в дружеството, които при определени условия могат да се прехвърлят;
Акционерите носят отговорност, ограничена до размера на дяловата си вноска.
Относно регистрацията се прилага същата процедура както за събирателното и командитното дружество.
Дружеството се ръководи от Общо Събрание на Акционерите и управлява от Директор/Мениджър.
В българското законодателство се предвижда още Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД). Чуждестранните инвеститори обикновено структурират преките си инвестиции в страната под такава форма на Дружество с ограничена отговорност. ЕООД има единствен собственик на основния капитал. Собственикът взема решенията по всички въпроси свързани с политиката на предприятието. Следователно, мултинационалните компании намират тази форма на бизнес присъствие най-добра за тяхната централизирана политика на вземане на решения.

Акционерно дружество
За да се образува акционерно дружество са необходими най-малко двама души. Минималният учредителен капитал е BGL 50,000 ( прибл. USD 27,778) за дружество, учредено без публична подписка и BGL 100,000 ( прибл. USD 55,556) за дружество, учредено с публична подписка. Банките трябва да отговарят на по-стриктни изисквания, наложени от Българска Национална Банка. Акциите могат да бъдат обикновени или привилегировани, поименни или акции на приносител.

Управление
Акционерното дружество избира едностепенна или двустепенна система на управление.
При едностепенна система на управление Съветът на Директорите ръководи всекидневната дейност и се отчита пряко пред Общото Събрание на Акционерите.
При двустепенна система Съветът на Управителите управлява дейността по определен и контролиран от Надзорния Съвет ред.
Годишният баланс и отчетът за приходи и разходи на акционерното дружество трябва да бъде заверен от експерт счетоводители.

Командитно дружество с акции
Това, в същност, е командитно дружество, в което ограничените съдружници притежават акции, които са равни на участието им в дружеството.
В практиката, тази форма се използва рядко.

Клон
Чуждестранна компания може да регистрира свой клон в България. Клонът не е юридическо лице, но:
Се счита за такова за данъчни цели;
Може да извършва стопанска дейност;
Трябва да води отчетност съгласно българските закони и Националните Счетоводни Стандарти.

Търговско представителство
Чуждестранни дружества имат право да извършват дейност в страната чрез търговско представителство, чиято дейност е сведена до маркетинг и осигуряване на подкрепа на чуждестранното дружество. Самото търговско представителство не може да извършва стопанска дейност.
Търговско представителство се регистрира в Българската Търговско-промишлена Палата. Търговското представителство:
Не е юридическо лице;
Не е необходимо да води отчетност, освен за оборота;
Не извършва стопанска дейност;
Не плаща корпоративни данъци, тъй като няма доход;
Не ползва данъчен кредит по ДДС.